Swix V40 Blue extra

vosk Swix odraz.V modrý extra, 45g